Et eldorado for sjøfugl og fugleinteresserte

Her er artene listet i systematisk rekkefølge:

Sangsvane

Kvartbekkasin

Sibirpiplerke

Gråspurv

Sædgås

Enkeltbekkasin

Trepiplerke

Pilfink

Kortnebbgås

Dobbeltbekkasin

Heipiplerke

Bokfink

Grågås

Svarthalespove

Lappiplerke

Bjørkefink

Hvitkinngås

Lappspove

Skjærpiplerke

Grønnfink

Gravand

Småspove

Gulerle

Grønnsisik

Brunnakke

Storspove

Linerle

Tornirisk

Snadderand

Rødstilk

Sidensvans

Bergirisk

Krikkand

Gluttsnipe

Gjerdesmett

Gråsisik

Stokkand

Skogsnipe

Jernspurv

Polarsisik

Stjertand

Grønnstilk

Rødstrupe

Grankorsnebb

Toppand

Strandsnipe

Blåstrupe

Rosenfink

Ærfugl

Steinvender

Svartrødstjert

Konglebit

Praktærfugl

Polarsvømmesnipe

Rødstjert

Dompap

Havelle

Polarjo

Buskskvett

Gulbrynkjernebiter

Svartand

Tyvjo

Steinskvett

Lappspurv

Sjøorre

Storjo

Ringtrost

Snøspurv

Siland

Dvergmåke

Svarttrost

Hortulan

Smålom

Sabinemåke

Gråtrost

Vierspurv

Storlom

Hettemåke

Måltrost

Sivspurv

Islom

Fiskemåke

Rødvingetrost

 

Gulnebblom

Sildemåke

Duetrost

 

Havhest

Gråmåke

Sivsanger

 

Grålire

Polarmåke

Gulsanger

 

Havlire

Svartbak

Mestersanger

 

Havsvale

Krykkje

Møller

 

Havsule

Makrellterne

Tornsanger

 

Storskarv

Rødnebbterne

Hagesanger

 

Toppskarv

Lomvi

Munk

 

Gråhegre

Alke

Gulbrynsanger

 

Bronseibis

Teist

Bøksanger

 

Havørn

Alkekonge

Gransanger

 

Spurvehauk

Lunde

Løvsanger

Fiskeørn

Bydue

Fuglekonge

Tårnfalk

Ringdue

Gråfluesnapper

Dvergfalk

Tyrkerdue

Dvergfluesnapper

Jaktfalk

Turteldue

Svarthvit fluesnapper

Vandrefalk

Gjøk

Stjertmeis

Vannrikse

Haukugle

Svartmeis

Tjeld

Hornugle

Blåmeis

Sandlo

Jordugle

Kjøttmeis

Heilo

Tårnseiler

Trekryper

Tundralo

Vendehals

Gulhodetrupial

Vipe

Flaggspett

Tornskate

Polarsnipe

Dvergspett

Rosenvarsler

Sandløper

Sanglerke

Skjære

Dvergsnipe

Sandsvale

Kaie

Fjæreplytt

Låvesvale

Kråke

Myrsnipe

Taksvale

Ravn

Brushane

Tartarpiplerke

Stær